Анкета

Според вас вегетарианството решение ли е на проблема със затлъстяването?

Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване регламентират достъпа до този сайт и ползването му от страна на Потребителите при описаните условия. Настоящите условия представляват договор между Потребителите и сайта, чрез който Потребителите имат правото да ползват услугите на сайта, стриктно спазвайки посочените условия.

С акта на зареждането на тази интернет-страница на ползваното от Потребителя устройство (персонален компютър, лаптоп, мобилен телефон или всяко друго устройство, имащо възможност да ползва Интернет-връзка), Потребителят изразява съгласието си, че приема всички посочени условия за ползване, като заедно с това приема задължението да ги спазва.

С акта на изпращането от страна на Потребителите на информация до сайта  (като под такава информация се разбират новини, сведения, мнения, оценки, снимки, илюстрации и всякакви подобни материали), потребителите дават изричното си съгласие тази информация да бъде публикувана изцяло или частично в сайта. Потребителите на този сайт носят изцяло лична отговорност по отношение на съдържанието и верността на информацията, която изпращат до сайта, както и по отношение на ненарушаването на правата на трети страни, които евентуално са част от тази информация или са свързани с нея. Потребителите на този сайт дават своето съгласие, че такава информация и може да бъде съхранявана и използвана неограничено време.

Потребителите на сайта имат право по свое усмотрение да изпращат до сайта информация за личните си данни. С акта на изпращането от страна на Потребителите на информация за личните им данни до сайта (чрез попълването на регистрационна форма, чрез изпращането на обкновено писмо или писмо по електронна поща, чрез попълването на форма за достъп до каталози, форуми, рубрики или други, или по какъвто и да било друг начин), Потребителите изразяват съгласието си предоставените от тях лични данни да бъдат събирани и обработвани, както и да получават от сайта съобщения, адресирани до тях.

Издателят на този сайт има правото по всяко време да прекрати издаването и поддържането на този сайт, да осъществява частични или пълни промени в него, а също така и в Условията за ползване. Издателят има правото да извършва всички такива промени във всеки един момент, по своя преценка и без предварително известие.

Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Този сайт не гарантира представителността на мненията и оценките, както и пълната изчерпателност, коректност и актуалност на информацията, публикувана на него. Доколкото публикуваната в този сайт информация може да не е актуална към настоящия момент, изрично съветваме потребителите да я проверяват, преди да я използват по какъвто и да било начин и форма. Препоръките, мненията и оценките, дадени на този сайт, както и представените стоки, продукти и услуги, не  освобождават по никакъв начин потребителите на сайта от задължението да проверяват тяхната актуалност и пригодност за предвидените цели и употреби за всеки конкретен случай. Сайтът не носи никаква отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, свързани по какъвто и да е начин с достъпа на Потребителите до този сайт или породени от използването на информация, публикувана в него. Този сайт не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на информациите, публикувани на него.

Доколкото този сайт съдържа препратки към други сайтове, сайтът не поема никаква отговорност за съдържанието, пълнотата и достоверността на информациите, публикувани на тези сайтове, в това число не носи отговорност за евентуални вреди, произтичащи от използването на информациите в сайтовете, към които има препратки, по какъвто и да е начин. Тези препратки към други сайтове имат за цел единствено да създадат удобства за Потребителите, които ги посещават и използват на своя собствено отговорност и в съгласие с условията за ползване, определени от тези сайтове.

Търси в статии